Fiziskās personas datu aizsardzība

SIA “Mārītes foto kompānija”, savā darbībā vadās no Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem.

Mūsu kompānija, respektējot ikvienas fiziskās personas tiesības uz savu un apgādībā esošu bērnu datu aizsardzību, izgatavo tikai tādas fotogrāfijas, kuras tiek pasūtītas.

Lai aizsargātu datu subjekta intereses, SIA “Mārītes foto kompānija” nodrošina godprātīgu un likumīgu personas datu izmantošanu, kā arī personas datu lietošanu tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā. Šajā sakarā, par plānotajām fotosesijām, izbraukuma studijām, foto reportāžām - pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, vecāki tiek savlaicīgi rakstiski informēti.

Fotografēšanā un pasūtījumu izpildē piedalās tikai mākslas fotogrāfi un kvalificēti speciālisti, kas ir nodarbināti vizuālās mākslas, drukāto un audiovizuālo mediju, interneta un izdevniecību jomā, lai veidotu vizuālo darbu pēc pasūtītāja pieprasījuma, visās jomās.

SIA “Mārītes foto kompānija” izgatavo tikai tos mākslas fotogrāfiju un foto izstrādājumu pasūtījumus, par kuriem ir saņemta vecāku vai bērna aizgādņa rakstiska piekrišana.

SIA “Mārītes foto kompānija” savā darbībā vadās, ievērojot saņemto fiziskās personas piekrišanu datu apstrādē vai kad, datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;

Pēc mākslas fotogrāfiju un foto izstrādājumu pasūtījumu izgatavošanas un nodošanas pasūtījuma saņēmējam, visa informācija, kas saistīta ar Fiziskās personas datiem, tiek iznīcināta.

Pēc Fiziskās personas datu izmantošanas un pasūtījuma izpildes SIA “Mārītes foto kompānija” fiziskās personas datus neuzglabā.